Uw persoonsgegevens

De Jeugd- & Gezinsbeschermers gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Wij hebben een Privacyreglement waarin precies staat hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan. Hieronder staan de belangrijkste uitgangspunten.

Welke gegevens worden geregistreerd?

De Jeugd- & Gezinsbeschermers bewaart gegevens van uw gezin in een dossier. Hierin staan praktische gegevens zoals uw naam, adres en woonplaats. In het dossier zitten ook rapporten en adviezen van deskundigen, correspondentie en eventueel uitspraken van de rechtbank.

Doorgeven van gegevens

De Jeugd- & Gezinsbeschermers geeft gegevens uit uw dossier niet zomaar door aan anderen. In principe verstrekken wij alleen informatie aan anderen als u daar toestemming voor geeft. Daarop zijn een paar uitzonderingen:

Als er een wettelijke plicht is om gegevens te verstrekken. Bijvoorbeeld in procedures bij de rechtbank.
Als de vraag afkomstig is van professionals die betrokken zijn bij de hulp die u krijgt.
Als de jeugd- & gezinsbeschermer het in belang van het kind noodzakelijk vindt om anderen van bepaalde informatie op de hoogte te stellen (en toestemming niet wordt gegeven of niet kan worden verkregen).

Verwijsindex

Kinderen die cliënt zijn bij ons, worden aangemeld in de Verwijsindex. Dit is een landelijk computersysteem waarin professionele organisaties die zich met hulpverlening aan jongeren bezighouden hun zorgen over jongeren kunnen melden. Alleen het BSN van een jongere wordt gemeld. Wanneer een jongere door meer dan één instelling wordt gemeld, legt de Verwijsindex contact
tussen de meldende hulpverleners. De hulpverleners kunnen vervolgens elkaar informeren en hun activiteiten op elkaar afstemmen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en het beheer van de Verwijsindex. Als u een klacht heeft over de Verwijsindex dan kunt u zich wenden tot het College van Burgemeester en Wethouders in uw gemeente. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de site van de Rijksoverheid.

Wie mogen een dossier inzien?

De gegevens uit het dossier zijn toegankelijk voor uw jeugd- & gezinsbeschermer. Hij gebruikt die gegevens om zijn werk goed te doen. U mag altijd inzage in uw eigen gegevens vragen. Jongeren van 12 jaar of ouder mogen dit zelf doen. Voor jongeren onder de 16 jaar geldt dat ook hun ouder of wettelijk vertegenwoordiger recht heeft op inzage, tenzij dit niet in het belang is van het kind. Vanaf 16 jaar hebben kinderen recht op een eigen dossier en mogen zij zelf bepalen wie er inzage in het dossier krijgt.

Aanvraag indienen

Een verzoek om inzage van een dossier moet schriftelijk gebeuren. De brief kan worden gericht aan uw contactpersoon bij De Jeugd- & Gezinsbeschermers. In de aanvraag moet de officiële naam staan van het kind of de jongere over wie het dossier gaat. Binnen vier weken volgt een antwoord waarin staat of de aanvrager het dossier mag komen bekijken.

Weigering inzage

Inzage in een dossier kan worden geweigerd. Bijvoorbeeld als de privacy van personen die genoemd worden in het dossier moet worden beschermd. Dit gebeurt ook als het belang van het kind in het geding is.

Afspraak inzage

Als inzage wordt goedgekeurd, maken we een afspraak. U moet op de dag van inzage een geldig legitimatiebewijs meenemen.

Kopieën dossier

Het is mogelijk om gegevens uit het dossier te kopiëren. Voor het maken van kopieën vragen wij een vergoeding.

Wijzigen van gegevens

Wie vindt dat gegevens in een dossier feitelijk onjuist zijn, kan via een brief vragen gegevens aan te passen. Jongeren die 12 jaar of ouder zijn kunnen dit verzoek zelf doen. Voor kinderen die jonger zijn dan 12 jaar, kan de wettelijk vertegenwoordiger dit verzoek doen. De Jeugd- & Gezinsbeschermers beoordeelt vervolgens of de gegevens aangepast moeten worden.