14-3-2017

De kern van succes in lokale samenwerking? Bescherming op maat op het juiste moment

De Jeugd- & Gezinsbeschermers is in beweging en anticipeert daadkrachtig op ontwikkelingen om sterk te staan voor het kind, vandaag én morgen. In gesprek met bestuurder Lucy Schmitz en regiodirecteur Marjan Adema.

Intensivering samenwerking voor betere jeugdzorg

“We pakken een proactieve rol om jeugdzorg structureel te verbeteren. Om de kinderen díe bescherming en zorg te bieden die nodig is, zodat zij op het juiste moment bij de juiste professionals terecht kunnen. Afstemming en samenwerking met gemeenten is cruciaal als het gaat om de toegang tot hulp en de verbinding met onze specifieke deskundigheid en ervaring”, vertelt Lucy. “We werken op meerdere manieren en niveaus samen met lokale jeugdteams en zien kansen om hier in 2017 nog meer voordeel uit te behalen. In de eerste plaats voor de cliënt, maar ook voor het lokale jeugdteam en onszelf”, vult Marjan Adema aan.

Voorkomen van overdracht en dure zorgmaatregel

“We zien dat gemeenten de regierol in het vrijwillig kader zoveel mogelijk bij de lokale jeugdteams beleggen, inclusief de drang. Dit vraagt een andere en meer intensieve manier van samenwerken tussen het lokale team en de jeugd- & gezinsbeschermers. Korte lijnen tussen de teams zijn nog belangrijker. De tijdige inzet van onze expertise, juist in deze vrijwillige fase, kan een maatregel en dus overdracht naar ons voorkomen. Een win win situatie: het bespaart de gemeente kosten en het gezin een maatregel. Bovendien behoudt het gezin haar contactpersoon in de lokale consulent”, vertelt Lucy. “Ook in onze ogen is dit winst. Hoe eerder we met een relatief lichte interventie de veiligheid van het kind kunnen borgen, hoe beter.” “Aanpakken zoals in de pilot Samen Optrekken bij Complexe Scheidingen en onze inzet als Beschermingsspecialisten (doorontwikkeling drang), leveren positieve ervaringen op en krijgen daarom in 2017 nog meer aandacht.
In Gooi & Vechtstreek werken de jeugd-& gezinsbeschermers en het lokale jeugdteam in koppels samen bij complexe scheidingen. Eén voor de ouders, de ander voor de kinderen. In de rol van Beschermingsspecialisten kunnen lokale jeugdteams de expertise van jeugd- & gezinsbeschermers inschakelen als het nodig is, variërend van advies tot een gezamenlijk huisbezoek,” vertelt Marjan. De kern van het succes? Expertise op maat op het moment dat het nodig is. Een voorbeeld is een complexe echtscheiding waarbij vader de kinderen in huis nam toen moeder psychiatrische problemen kreeg en in crisisopvang terecht kwam. Het contact tussen moeder en haar kinderen moest hersteld worden. De lokale consulent kreeg vader en moeder niet gezamenlijk om tafel en schakelde de jeugd- & gezinsbeschermer in. Zij trad in contact met vader en moeder en zorgde voor een doorbraak. Een ondertoezichtstelling werd hierdoor voorkomen en de lokale consulent kon de begeleiding voortzetten.

Soepele overdracht en optimaal gebruik lokale voorzieningen

Als de situatie in een gezin onveilig blijft en er een maatregel nodig is, neemt De Jeugd- & Gezinsbeschermers de begeleiding over. De gebiedsgerichte teams hebben het netwerk en de kennis van de lokale voorzieningen voor cliënten waardoor de overdracht soepel verloopt. “We weten elkaar te vinden en komen snel tot pragmatische oplossingen. Bijvoorbeeld toen de spanningen in een gezin, door het ontbreken van allerlei rand voorwaardelijke zaken, dreigden op te lopen. Er was op korte termijn huisvesting nodig voor vader. Dat konden we via het wijkteam regelen, vlakbij de woonplaats van zijn dochter,” vertelt Marjan. “Een andere positieve ontwikkeling is dat onze medewerkers steeds vaker op locatie werken bij gemeenten, het Veiligheidshuis en Centrum voor Jeugd en Gezin. Zo zijn we letterlijk dichtbij het kind”.