Niet tevreden? Dan kunt u een klacht indienen

De medewerkers van De Jeugd- & Gezinsbeschermers proberen iedereen zo goed mogelijk te begeleiden. Toch kan het zijn dat u hierover niet tevreden bent. Dit proberen we eerst op te lossen met een bemiddelingsgesprek. Als u hierna nog steeds ontevreden bent, kunt u een klacht indienen bij onze onafhankelijke klachtencommissie.

Klik op de afbeelding om de routekaart te vergroten.

  • Bemiddelingsgesprek

Een klacht kunnen we samen het beste oplossen met een bemiddelingsgesprek. Dat gaat vaak sneller dan via de klachtencommissie. U kunt een bemiddelingsgesprek schriftelijk aanvragen bij uw jeugd- & gezinsbeschermer of zijn leidinggevende. Tijdens dit gesprek bekijken we samen met de medewerker, zijn leidinggevende en uzelf hoe we uw klacht kunnen oplossen.

  • Hulp bij het indienen van een klacht

Als u het lastig vindt om een klachtbrief te schrijven of het klachtgesprek te voeren, kunt u contact opnemen met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg. Een vertrouwenspersoon kan dan samen met u een brief schrijven. Hij of zij kan ook meegaan naar een bemiddelingsgesprek of een hoorzitting.

  • De klachtencommissie

De onafhankelijke klachtencommissie bestaat uit mensen die niet bij De Jeugd- & Gezinsbeschermers werken. Als er een klacht is ingediend, kan de Klachtencommissie schriftelijk op de klacht reageren. Het kan ook zijn dat er een hoorzitting wordt georganiseerd. Tijdens een hoorzitting kunt u uw klacht mondeling toelichten. De Jeugd- & Gezinsbeschermers mag hier op reageren. U kunt iemand meenemen naar de hoorzitting voor ondersteuning.

  • Uitspraak

De klachtencommissie doet een uitspraak die wordt verstuurd naar de betrokkenen en naar de Raad van Bestuur van De Jeugd- & Gezinsbeschermers. De Raad van Bestuur reageert schriftelijk binnen vier weken na de uitspraak van de Klachtencommissie. In zijn reactie aan u geeft de Raad van Bestuur ook aan of er maatregelen worden genomen naar aanleiding van uw klacht.

  • Kost het indienen van een klacht geld?

Aan een bemiddelingsgesprek of behandeling van een klacht door de Klachtencommissie zijn voor u geen kosten verbonden. Wel kunnen door u kosten worden gemaakt voor bijvoorbeeld vervoer, porto of kopieën. Ook het inschakelen van juridische bijstand kan voor u kosten met zich meebrengen. Ondersteuning vanuit het AKJ is gratis.

  • Ontevreden over de klachtafhandeling?

Wie ontevreden is over de wijze waarop zijn of haar klacht is afgehandeld, kan contact opnemen met de Nationale Ombudsman. De Nationale Ombudsman kan een onderzoek instellen. De Nationale Ombudsman behandelt klachten over De Jeugd- & Gezinsbeschermers alleen als er sprake is van hulpverlening in een gedwongen kader. Dat wil zeggen dat de hulp van De Jeugd- & Gezinsbeschermers niet vrijwillig door u is ingeroepen maar door een (kinder)rechter is opgelegd.

  • Klachtendossiers

Gegevens over klachten en bezwaren worden bij de betreffende commissies bewaard tot maximaal twee jaar na de afronding van de procedure. Daarna wordt het klachtendossier opgenomen in uw complete dossier.

  • Adres Klachtencommissie

U kunt een klacht schriftelijk indienen bij het secretariaat van de Klachtencommissie. Dit kan per e-mail naar: klachtencommissie@dejeugdengezinsbeschermers.nl of per post naar: Secretariaat Klachtencommissie, Postbus 12685, 1100 AR  Amsterdam. In uw brief of e-mail moet u uw naam, adres en telefoonnummer en de naam en geboortedatum van de jeugdige waarom het gaat vermelden. Daarnaast een korte beschrijving van het gedrag waarover u klaagt, wanneer dit heeft plaatsgevonden en de naam van de persoon die dit gedrag vertoonde.

De Jeugd- & Gezinsbeschermers heeft een Klachtenregeling die u hier kunt openen.
Het wrakingsprotocol leest u hier.

Klacht indienen via het tuchtrecht

Al onze professionals zijn geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd en zij kunnen dit met een registerpas aan u tonen. De registratie houdt in dat zij handelen volgens de normen die staan opgesteld in de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker en dat zij vallen onder het tuchtrecht. Als u van mening bent dat de medewerker waar u mee te maken hebt, zich niet houdt aan de Beroepscode dan kunt u een klacht indienen bij het College van Toezicht.

Op de website van Stichting Kwaliteitskader Jeugd kunt u meer lezen over deze procedure.

Het verschil tussen klachtrecht en tuchtrecht leest u hier.
 

In het nieuws:

Tegemoetkoming slachtoffers Jeugzorg  

Vorig jaar is een landelijk onderzoek gedaan naar geweld in de jeugdzorg tussen 1945 en 2019. Op basis van dit onderzoek kunnen slachtoffers een financiële tegemoetkomingsregeling aanvragen. Meer informatie is te vinden op de website van schadefonds geweldmisdrijven

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag? Dan kunt u  contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland.