Herijking: 100 procent Beschermen en Versterken:

‘Met overgave en passie gaan we voor het kind’

Beschermen van het kind en versterken van de gezinnen, dat is waar DJGB sinds jaar en dag voor staat. Dat is en blijft zo, al is er recent wel wat veranderd. De werkwijze is grondig tegen het licht gehouden en onder het motto: ‘100 procent Beschermen en Versterken’ zet DJGB zich in om cliënten nog meer in hun kracht te zetten.​

Xander Frencken, manager regio West-Friesland en Zaanstreek/Waterland was lid van de projectgroep die zich de afgelopen twee jaar bezig heeft gehouden met de herijking van de bestaande werkwijze. Binnen de vernieuwde methode ligt er nog meer focus op het in zijn kracht zetten van het gezin of jongere en er voor te zorgen dat ze er niet alleen voor staan. Dan zullen ze ook minder snel terugvallen en minder terugkeren in zorg. 

Frencken: “Bij alles wat we doen staat het belang van het kind voorop. We zijn doortastend en tonen lef waar nodig. We beschermen door te versterken. In eerste instantie moeten we veiligheid creëren. Waar we naar streven is dat het kind zo veel mogelijk thuis blijft wonen. Daarbij is het van belang om stil te staan bij de vraag hoe we er samen met het gezin of de omgeving voor kunnen zorgen dat het veilig is. Als we goed versterken moet dat op de lange termijn leiden tot kortere doorlooptijden van ondertoezichtstellingen en minder terugkeer in zorg.”

Verschillen oude en nieuwe methode

“We hebben nieuwe praktijkgidsen ontwikkeld die onze medewerkers meer handvatten geven. Daarnaast proberen we de jeugd- en gezinsbeschermers zoveel mogelijk in hun kracht in te zetten, bijvoorbeeld door iemand die veel affiniteit heeft met voogdij zoveel mogelijk voogdij zaken geven. Dit omdat het voogdijwerk ook echt een andere inzet van medewerkers vraagt dan bijvoorbeeld jeugdreclassering.”

Om tot dit inzicht te komen is eerst een analyse gemaakt van de bestaande werkwijze. “We hebben gekeken naar de vraag: wat is goed en wat kan beter?’ Uit de analyse kwam naar voren dat we goed zijn in het ‘beschermen’ maar dat het ‘versterken’ verstevigd kan worden. De methodiek stamt uit 2014, we merkten dat de maatschappij ondertussen is veranderd en dat we daar op in moeten spelen”, aldus Frencken.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan complexe scheidingen. Deze nemen de laatste jaren hand over hand toe in aantal én niet zelden ook in heftigheid. Om ervoor te zorgen dat de jeugdbeschermers hierop snel en effectief kunnen inspelen en om het werkbaar te houden, waren aanpassingen nodig. Frencken: “Veel zaken komen als een complexe scheiding binnen, maar vervolgens blijkt bijvoorbeeld dat het probleem eigenlijk vooral zit bij een verslaving van (één van) de ouders, of schulden en/of psychiatrische problematiek. Het is effectiever om daar dan eerst op in te zetten.”

Nog een verschil, voortaan zal, onder andere bij de jeugdreclassering meer dan voorheen, worden gekeken naar het netwerk van een jongere. “Want wil je iemand echt verder helpen, ook op de lange termijn, dan moet je verder kijken dan het gepleegde strafbare feit. Zoek uit: wie zijn fijne, goeie contacten voor hem of haar? Ouders, ooms of tantes, vrienden, buren? Er is altijd wel iemand. Zorg dat je die vindt, want vroeg of laat komen de meesten toch terug in hun oude omgeving en het is belangrijk dat ze daar dan mensen hebben waar op ze op terug kunnen vallen.”

Dit geldt overigens ook bij de ondertoezichtstellingen en de voogdij. Ook daar wordt voortaan meer aandacht besteed aan ‘family finding’ als borging voor later. “Onze hulp houdt immers op bij het bereiken van de leeftijd van achttien jaar. Soms kunnen jongeren dan nog wel een paar jaar langer bij hun pleeggezin terecht, maar daarna stopt de externe steun toch echt. Terwijl, een bloedlijn kun je niet doorsnijden, die blijft eeuwig bestaan en gelukkig is daar bijna altijd wel iemand te vinden die een veilige haven wil zijn in de toekomst.”

Medio september vond de kick off plaats van de nieuwe methode ‘100 procent Beschermen en Versterken’. De komende tijd zal een en ander in de praktijk worden gebracht.